Prasa imigrantów w Stanach Zjednoczonych

Ameryka jest krajem imigrantów. Jako pierwsi przybyli do Nowego Świata przybysze z Europy, głównie dysydenci religijni, angielscy, niemieccy i skandynawscy kwakrowie.

            Zdobycie informacji o swej nowej ojczyźnie, podtrzymanie więzów duchowych ze starą, nawiązanie kontaktów z pobratymcami, znalezienie pracy, mieszkania było dla nich wręcz żywotną potrzebą. Choć wielu z nich potrafiło czytać, prasa amerykańska była dla nich bezużyteczna. Nie znali dostarczenie języka angielskiego, a co więcej, jej treść była często nieadekwatna do ich potrzeb. Potrzebowali własnej prasy w swoim rodzinnym języku.

            Historia prasy w językach obcych w Ameryce jest niemal tak stara jak historia prasy amerykańskiej i odzwierciedla zmienną rolę i znaczenie kolejnych fal imigrantów. Zaczyna się w 1732 roku, gdy w Filadelfii, mieście zasiedlonym przez wielką ilość osadników niemieckich, powstała „Philadelphische Zeitung”.

            Nieco później pojawiła się prasa francuska, „Le Courier de Boston” w 1789. Ale do końca wiku XIX dominowała prasa niemiecka. Spośród 822 gazet w językach obcych wydawanych w 1885 roku, aż 653, czyli 79%, to pisma niemieckie. Jednakże nowe fale masowej imigracji, które zaczęły się w latach 80. XIX wieku, zmieniły tę strukturę. Pod koniec wieku ukazywało się 41 pism polskich, 36 włoskich.

            Charakter tych gazet był bardzo różny, odzwierciedlał różne kultury różnych nacji. Jednakże ich generalna orientacja była asymilacyjna. Chociaż tradycjom kulturalnym poświęcono w nich wiele miejsca, to przecież dominowała tendencja adaptowania się do społeczeństwa amerykańskiego. Prasa imigracyjna była potężnym instrumentem socjalizacji politycznej, elementem amerykanizacji, a dopiero wtórnie elementem zachowania narodowej tożsamości kulturalnej.

            Ta skuteczna funkcja amerykanizacji czytelników przyczyniła się do stopniowej likwidacji tego rodzaju prasy – w miarę jak grupy imigracyjne, a zawłaszcza ich dzieci, asymilowały się do społeczeństwa i kultury amerykańskiej, opanowały język, mniej korzystały z prasy w językach obcych. Aby ratować swoją pozycję, prasa ta stawała się coraz bardziej dwujęzyczna, często pozostając prasą imigracyjną tylko z nazwy. Będąc wydawana w języku angielskim, w istocie stała się prasą etniczną, czytaną przez osoby o wspólnym pochodzeniu etnicznym, ale już nie czujące się imigrantami. Obcy zadomowili się, stając się pełnoprawnymi obywatelami.

KJ-J

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *